"Wij zijn pas tevreden als u dat bent"
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

Vooraf:
Ofschoon wij uiterst zorgvuldig zijn bij de inkoop en de huisvesting van onze dieren kan het gebeuren dat uw vogel ziek wordt en zelfs overlijdt.
In geval van ziekte binnen één week na aankoop willen we graag op de hoogte gebracht worden. Indien nodig gaan we met uw vogel naar onze dierenarts. Mocht uw diertje komen te overlijden dan laten we altijd sectie verrichten.
Als daaruit blijkt dat het dier bij verkoop al iets onder de leden had zullen wij de kosten van de sectie vergoeden en u een andere vogel aanbieden. U als koper dient bij de aankoop goed te kijken of u tevreden bent over het door u aangekochte dier, verhaal op afwijking achteraf is niet mogelijk.
Op basis van onze ervaring kunnen wij op uw verzoek het geslacht bepalen, helaas kunnen wij dit niet 100% garanderen. Indien het onverhoopt voorkomt dat u een ander geslacht hebt meegekregen kunt u uw aankoop binnen 1 week omruilen.

Let op:
Wanneer u zonder ons in kennis te stellen naar een dierenarts gaat wordt de rekening niet door ons vergoed!

Algemeen:

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten, en overeenkomsten gesloten door Birdtrade.
1.2 De internetsite van Birdtrade richt zich uitsluitend op de Europese markt. 
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door Birdtrade is gegeven 
1.4 Indien ook U (de klant) naar uw algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de klant niet van toepassing. 
1.5 Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van levering wordt  tevens het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook verstaan. 
 
2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Birdtrade garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op deze Internet-site. Prijzen en specificaties kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.
2.2 Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan wanneer Birdtrade het door de koper volledig ingevuld bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand na een emailbevestiging van Birdtrade. 
2.3 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen zijn alleen bindend indien deze door Birdtrade schriftelijk zijn vastgelegd. 
2.4 Koper en Birdtrade komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en bestelprocedure is voldaan. Met name het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding. 
3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten en eventuele verwijderingsbijdrage. Birdtrade geeft de kosten van de verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.
3.2 De wijze van verpakken en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal worden door Birdtrade bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door Birdtrade terug genomen. 
3.3 De prijzen van Birdtrade zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren. 
3.4 Als op prijslijsten, orderbevestigingen en prijsopgaven van Birdtrade onjuiste prijzen vermeld staan, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk binnen 14 dagen kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden. 
3.5 Wijzigingen of foutieve vermeldingen in prijzen, omschrijvingen en aanbiedingen zoals die op de site vermeld staan zijn onder voorbehoud en kunnen ten alle tijde gewijzigd worden. 
 
4. Betalingen
4.1 Als Birdtrade na het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid twijfel kan hebben omtrent de kredietwaardigheid van de koper kan zij voor (verder) te presteren, verlangen dat de koopsom vooruitbetaald wordt, of dat er een deugdelijke bankgarantie wordt gesteld, maximaal ter hoogte van het bedrag dat Birdtrade onder de overeenkomst van de koper te vorderen mocht hebben, dit naar keuze van Birdtrade.
4.2 Door het verstrijken van de betalingstermijn is de koper in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Birdtrade op de koper onmiddellijk opeisbaar. 
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door de koper is deze vanaf de dag waarop de betaling aan Birdtrade uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend. 
4.4 Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Birdtrade als gevolg van het door de koper niet nakomen van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van 75,- euro (excl. BTW). 
4.5 In het geval van niet (tijdige) betaling is Birdtrade bevoegd (verdere) levering van zaken op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten inbegrepen. 
 
5. Aflevering en leveringstermijn
5.1 Producten worden na vooruitbetaling per post verzonden. 
5.2 De door Birdtrade opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen binnen Nederland en zullen nimmer kunnen worden beschouwd als fatale levertermijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij (niet) tijdige levering dient Birdtrade derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming. 
5.3 De door Birdtrade opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling telefonisch is bevestigd door een van haar daartoe bevoegde verkoopmedewerkers. 
5.4 Zodra de goederen aan de verzender zijn overgedragen, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Birdtrade kan op geen enkle wijze verantwoordelijk gehouden worden voor beschadigingen en of vermissingen tijdens het verzendproces 
5.5 Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kan Birdtrade hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen. 
5.6 Indien de koper om een geldige reden niet tevreden is met de geleverde producten, is de koper gerechtigd om de betreffende producten te retourneren aan Birdtrade, binnen een termijn van 7 dagen na afleverdatum, mits vergezeld van de factuurbon en in originele, niet beschadigde verpakking. 
5.7 In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met het vorige lid, zal Birdtrade zorgdragen voor creditering van reeds betaalde bedragen, verminderd met verzendkosten. 
5.8 Birdtrade zal producten uiterlijk binnen 14 dagen na retourname inspecteren. 
5.9 Indien producten beschadigd zijn zal Birdtrade de laagste van de volgende kosten in rekening brengen op het te crediteren bedrag. De herstelkosten dan wel de waarde van het product. 
5.10 Behoudt de koper de producten, dan geeft de koper daarmee te kennen de producten onherroepelijk en volledig te accepteren. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht. 
 
6. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden
6.1 De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door Birdtrade geleverde producten en/of diensten.
6.2 Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van Birdtrade c q. haar toeleveranciers behandelen en gebruiken. 
6.3 De koper zal Birdtrade direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken. 
6.4 De koper is verplicht de producten bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Birdtrade te melden. 
7. Intellectuele eigendom
7.1 Alle rechten en intellectueel eigendom op aan de koper ter beschikking gestelde producten en verband houdend met deze Internetsite berusten bij Birdtrade c q. haar toeleveranciers. Onder intellectueel eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekening- en modelrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooibare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
7.2 De koper mag enig (gedeelte van een) product dat aan hem/haar door Birdtrade ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor privé-gebruik wijzigen of aanpassen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. 
7.3 De koper mag merken van Birdtrade niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf. 
7.4 Birdtrade verklaart dat naar haar beste weten geen inbreuk wordt gemaakt op de in Nederland geldende rechten van intellectueel eigendom van derden. Indien een aktie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Birdtrade, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van het merk of product voort te zetten. 
7.5 De koper stelt Birdtrade direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van producten door Birdtrade inbreuk doet op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht. 
7.6 Birdtrade aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enig inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de koper het product heeft aan Birdtradest en/of gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Birdtrade. 
 
8. Aansprakelijkheid
8.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Birdtrade nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en/of anderen, tenzij er haarzijds sprake is van opzet of grove schuld. Birdtrade is niet aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade, directe- en/of indirecte schade, winstderving en/of stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door de koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken en/of door zaken zelf.
8.2 Birdtrade is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar Internet-site wegens onderhoud of anderszins. 
8.3 De koper is gehouden Birdtrade te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen haar mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat betreffende schade en/of kosten voor rekening van de koper komen. 
8.4 Birdtrade aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar geleverde informatie over de door haar aangeboden producten. Tevens sluit Birdtrade iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden. 
 
9. Overmacht
9.1 Indien Birdtrade door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden deze opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
9.2 Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. 
9.3 Onder overmacht wordt door Birdtrade verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd en/of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en/of stagnatie of andere problemen bij de productie door Birdtrade of haar toeleveranciers en/of maatregelen van overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen. 
9.4 Zowel de koper als Birdtrade zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen. 
 
10. Toepasselijk recht en verdragen
10.1 Op de door Birdtrade gedane offertes en op alle door aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
10.2 De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
11. Geschillen beslechting 
11.1 Alle geschillen, van welke aard dan ook, verband houdende met en/of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichtte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Assen, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 


 

Over ons

Mijn naam is Yordi kruiskamp en ben in het bezit van het diploma dierverzorging management aan het Groenhorst in Barneveld. 

Mijn mooiste werkervaringen heb ik opgedaan bij het Loro Parque in Tenerife. Hier heb ik gewerkt met allerlei vogels en papegaaien, zoals de Lori van de blauwe bergen maar ook Hyacint ara's en Palmkaketoe's.


 

Motto

Wegens of vanwege ons motto:
"Wij zijn pas tevreden als u dat bent"
Nemen wij alle tijd voor u en zullen wij trachten u zoveel mogelijk informatie te verstrekken bij de door u aangekochte vogels of toebehoren. Verstandig is altijd te bellen of mailen van tevoren, zo weet u zeker dat de specifieke vogels die u zoekt er zijn op het moment dat u langs wilt komen. 

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief BTW

Powered by CCV Shop software webshop

Birdtrade adresgegevens: Hoevelakenseweg 67 3784WG Terschuur   Telnr: 06-30154016 Wel even bellen voor een afspraak