"Wij zijn pas tevreden als u dat bent"
0
Winkelwagen
€ 0,00
Privacybeleid Birdtrade
http://www.birdtrade.nl
 
Over ons privacybeleid
Birdtrade geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Birdtrade. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
 
Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
 
Webwinkelsoftware
 
CCVshop
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van CCVshop. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. CCVshop heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. CCVshop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. CCVshop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. CCVshop behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.
 
E-mail en mailinglijsten
 
MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
 
Office365
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.
 
Payment processors
Pay.nl en Ideal
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de
Betaaldienstverleners Pay.nl en Ideal . Pay.nl en Ideal  verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl en Ideal  hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl en Ideal  behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Pay.nl en Ideal delen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en orderdata met achterafbetaaldienstverleners. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl en Ideal  ’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Pay.nl en Ideal  bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
 
Beoordelingen
CCVshop
Wij verzamelen reviews via het platform van CCVshop. Als u een review achterlaat via CCVshop dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. CCVshop deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. CCVshop publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan CCVshop contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met CCVshop. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. CCVshop heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. CCVshop behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan CCVshop toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor CCVshop derden inschakelt.
 
Verzenden en logistiek
PostNL, DHL en Cheapcargo
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL, DHL en Cheapcargo  voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL, DHL en Cheapcargo  delen. PostNL, DHL en Cheapcargo  gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL, DHL en Cheapcargo  onderaannemers inschakelt, stelt PostNL, DHL en Cheapcargo  uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
 
Facturatie en boekhouden
Van de Bunt accountancy Nijkerk
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
Van de Bunt accountancy Nijkerk. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Van de Bunt accountancy Nijkerk. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Van de Bunt accountancy Nijkerk is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Van de Bunt accountancy Nijkerk gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
 
Externe verkoopkanalen
Marktplaats.nl en andere dergelijke sites
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van o.a. Marktplaats.nl en andere dergelijke sites. Als u via 1 van deze platforms een bestelling plaatst dan delen deze sites uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.
 
Doel van de gegevensverwerking
 
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
 
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
 
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Birdtrade op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
 
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
 
Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
 
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
 
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
 
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
 
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
 
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Birdtrade. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.
 
Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.
 
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
 
Contactgegevens
Birdtrade
Iepenlaan 30
3862VJ Nijkerk
Nederland
T (033) 245-9040
E birdtrade@kpnmail.nl
Contactpersoon voor privacyzaken
Bert Kruiskamp
 

Download algemene voorwaarden

Vooraf:
Ofschoon wij uiterst zorgvuldig zijn bij de inkoop en de huisvesting van onze dieren kan het gebeuren dat uw vogel ziek wordt en zelfs overlijdt.
In geval van ziekte binnen één week na aankoop willen we graag op de hoogte gebracht worden. Indien nodig gaan we met uw vogel naar onze dierenarts. Mocht uw diertje komen te overlijden dan laten we altijd sectie verrichten.
Als daaruit blijkt dat het dier bij verkoop al iets onder de leden had zullen wij de kosten van de sectie vergoeden en u een andere vogel aanbieden. U als koper dient bij de aankoop goed te kijken of u tevreden bent over het door u aangekochte dier, verhaal op afwijking achteraf is niet mogelijk.
Op basis van onze ervaring kunnen wij op uw verzoek het geslacht bepalen, helaas kunnen wij dit niet 100% garanderen. Indien het onverhoopt voorkomt dat u een ander geslacht hebt meegekregen kunt u uw aankoop binnen 1 week omruilen.

Let op:
Wanneer u zonder ons in kennis te stellen naar een dierenarts gaat wordt de rekening niet door ons vergoed!

Algemeen:

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten, en overeenkomsten gesloten door Birdtrade.
1.2 De internetsite van Birdtrade richt zich uitsluitend op de Europese markt. 
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door Birdtrade is gegeven 
1.4 Indien ook U (de klant) naar uw algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de klant niet van toepassing. 
1.5 Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van levering wordt  tevens het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook verstaan. 
 
2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Birdtrade garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op deze Internet-site. Prijzen en specificaties kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.
2.2 Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan wanneer Birdtrade het door de koper volledig ingevuld bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand na een emailbevestiging van Birdtrade. 
2.3 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen zijn alleen bindend indien deze door Birdtrade schriftelijk zijn vastgelegd. 
2.4 Koper en Birdtrade komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en bestelprocedure is voldaan. Met name het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding. 
3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten en eventuele verwijderingsbijdrage. Birdtrade geeft de kosten van de verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.
3.2 De wijze van verpakken en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal worden door Birdtrade bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door Birdtrade terug genomen. 
3.3 De prijzen van Birdtrade zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren. 
3.4 Als op prijslijsten, orderbevestigingen en prijsopgaven van Birdtrade onjuiste prijzen vermeld staan, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk binnen 14 dagen kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden. 
3.5 Wijzigingen of foutieve vermeldingen in prijzen, omschrijvingen en aanbiedingen zoals die op de site vermeld staan zijn onder voorbehoud en kunnen ten alle tijde gewijzigd worden. 
 
4. Betalingen
4.1 Als Birdtrade na het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid twijfel kan hebben omtrent de kredietwaardigheid van de koper kan zij voor (verder) te presteren, verlangen dat de koopsom vooruitbetaald wordt, of dat er een deugdelijke bankgarantie wordt gesteld, maximaal ter hoogte van het bedrag dat Birdtrade onder de overeenkomst van de koper te vorderen mocht hebben, dit naar keuze van Birdtrade.
4.2 Door het verstrijken van de betalingstermijn is de koper in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Birdtrade op de koper onmiddellijk opeisbaar. 
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door de koper is deze vanaf de dag waarop de betaling aan Birdtrade uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend. 
4.4 Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Birdtrade als gevolg van het door de koper niet nakomen van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van 75,- euro (excl. BTW). 
4.5 In het geval van niet (tijdige) betaling is Birdtrade bevoegd (verdere) levering van zaken op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten inbegrepen. 
 
5. Aflevering en leveringstermijn
5.1 Producten worden na vooruitbetaling per post verzonden. 
5.2 De door Birdtrade opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen binnen Nederland en zullen nimmer kunnen worden beschouwd als fatale levertermijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij (niet) tijdige levering dient Birdtrade derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming. 
5.3 De door Birdtrade opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling telefonisch is bevestigd door een van haar daartoe bevoegde verkoopmedewerkers. 
5.4 Zodra de goederen aan de verzender zijn overgedragen, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Birdtrade kan op geen enkle wijze verantwoordelijk gehouden worden voor beschadigingen en of vermissingen tijdens het verzendproces 
5.5 Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kan Birdtrade hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen. 
5.6 Indien de koper om een geldige reden niet tevreden is met de geleverde producten, is de koper gerechtigd om de betreffende producten te retourneren aan Birdtrade, binnen een termijn van 7 dagen na afleverdatum, mits vergezeld van de factuurbon en in originele, niet beschadigde verpakking. 
5.7 In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met het vorige lid, zal Birdtrade zorgdragen voor creditering van reeds betaalde bedragen, verminderd met verzendkosten. 
5.8 Birdtrade zal producten uiterlijk binnen 14 dagen na retourname inspecteren. 
5.9 Indien producten beschadigd zijn zal Birdtrade de laagste van de volgende kosten in rekening brengen op het te crediteren bedrag. De herstelkosten dan wel de waarde van het product. 
5.10 Behoudt de koper de producten, dan geeft de koper daarmee te kennen de producten onherroepelijk en volledig te accepteren. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht. 
 
6. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden
6.1 De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door Birdtrade geleverde producten en/of diensten.
6.2 Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van Birdtrade c q. haar toeleveranciers behandelen en gebruiken. 
6.3 De koper zal Birdtrade direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken. 
6.4 De koper is verplicht de producten bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Birdtrade te melden. 
7. Intellectuele eigendom
7.1 Alle rechten en intellectueel eigendom op aan de koper ter beschikking gestelde producten en verband houdend met deze Internetsite berusten bij Birdtrade c q. haar toeleveranciers. Onder intellectueel eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekening- en modelrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooibare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
7.2 De koper mag enig (gedeelte van een) product dat aan hem/haar door Birdtrade ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor privé-gebruik wijzigen of aanpassen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. 
7.3 De koper mag merken van Birdtrade niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf. 
7.4 Birdtrade verklaart dat naar haar beste weten geen inbreuk wordt gemaakt op de in Nederland geldende rechten van intellectueel eigendom van derden. Indien een aktie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Birdtrade, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van het merk of product voort te zetten. 
7.5 De koper stelt Birdtrade direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van producten door Birdtrade inbreuk doet op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht. 
7.6 Birdtrade aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enig inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de koper het product heeft aan Birdtradest en/of gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Birdtrade. 
 
8. Aansprakelijkheid
8.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Birdtrade nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en/of anderen, tenzij er haarzijds sprake is van opzet of grove schuld. Birdtrade is niet aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade, directe- en/of indirecte schade, winstderving en/of stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door de koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken en/of door zaken zelf.
8.2 Birdtrade is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar Internet-site wegens onderhoud of anderszins. 
8.3 De koper is gehouden Birdtrade te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen haar mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat betreffende schade en/of kosten voor rekening van de koper komen. 
8.4 Birdtrade aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar geleverde informatie over de door haar aangeboden producten. Tevens sluit Birdtrade iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden. 
 
9. Overmacht
9.1 Indien Birdtrade door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden deze opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
9.2 Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. 
9.3 Onder overmacht wordt door Birdtrade verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd en/of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en/of stagnatie of andere problemen bij de productie door Birdtrade of haar toeleveranciers en/of maatregelen van overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen. 
9.4 Zowel de koper als Birdtrade zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen. 
 
10. Toepasselijk recht en verdragen
10.1 Op de door Birdtrade gedane offertes en op alle door aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
10.2 De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
11. Geschillen beslechting 
11.1 Alle geschillen, van welke aard dan ook, verband houdende met en/of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichtte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Assen, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 


 

Over ons

Mijn naam is Yordi kruiskamp en ben in het bezit van het diploma dierverzorging management aan het Groenhorst in Barneveld. 

Mijn mooiste werkervaringen heb ik opgedaan bij het Loro Parque in Tenerife. Hier heb ik gewerkt met allerlei vogels en papegaaien, zoals de Lori van de blauwe bergen maar ook Hyacint ara's en Palmkaketoe's.


 

Motto

Wegens of vanwege ons motto:
"Wij zijn pas tevreden als u dat bent"
Nemen wij alle tijd voor u en zullen wij trachten u zoveel mogelijk informatie te verstrekken bij de door u aangekochte vogels of toebehoren. Verstandig is altijd te bellen of mailen van tevoren, zo weet u zeker dat de specifieke vogels die u zoekt er zijn op het moment dat u langs wilt komen. 

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief BTW

Powered by CCV Shop software webshop

Birdtrade adresgegevens: Hoevelakenseweg 67 3784WG Terschuur   Telnr: 06-30154016 Wel even bellen voor een afspraak